Παραδοτέα του έργου 2gether

Το έργο 2gether δομείται στις ακόλουθες Ενότητες Εργασίας με τα αντίστοιχα παραδοτέα προϊόντα:    ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστήματος  Στη συγκεκριμένη ενότητα εργασίας θα πραγματοποιηθούν:  ΥΠ1.1: Προσδιορισμός ομάδων …