Παραδοτέα του έργου 2gether

Παραδοτέα έργου


Το έργο 2gether δομείται στις ακόλουθες Ενότητες Εργασίας με τα αντίστοιχα παραδοτέα προϊόντα: 

 

ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστήματος 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εργασίας θα πραγματοποιηθούν: 

ΥΠ1.1: Προσδιορισμός ομάδων και απαιτήσεων χρηστών. Συναφείς ομάδες χρηστών και οι επιμέρους απαιτήσεις τους θα αναγνωριστούν λαμβάνοντας υπόψη τα προφίλ των επισκεπτών, καλλιτεχνών, χρηστών. Οι ομάδες αυτές θα συμμετάσχουν στη διενέργεια των πιλοτικών δοκιμών. 

ΥΠ1.2: Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Στην υποενότητα αυτή θα προσδιοριστούν οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του συστήματος (π.χ. υποστήριξη κρυπτογράφησης) και την επικοινωνία πραγματικού χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση του πληθοπορισμού. 

Παραδοτέα:  

Π1.1: Ομάδες και Απαιτήσεις Χρηστών 

Π1.2: Αρχιτεκτονική του Συστήματος 2gether 

 

ΕΕ2: Δημιουργία Σεναρίων Περιήγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων – ΚΜΣΤ 

ΥΠ2.1: Δημιουργία σεναρίων περιήγησης. Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας φάσης, θα εκπονηθούν τα σενάρια περιήγησης των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας που θα υλοποιηθούν στην ΕΕ4, σχετικά με την ιστορία και εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης. 

ΥΠ2.2: Εκπόνηση παιδαγωγικής προσέγγισης. Η παιδαγωγική προσέγγιση που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του έργου, για την ουσιαστική καθοδήγηση των μουσειοπαιδαγωγών, εκπαιδευτικών και  άλλων ενδιαφερομένων, τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του έργου και την ανάληψη δράσεων προσαρμοσμένων στο εκάστοτε κοινό-στόχο. 

Παραδοτέα: 

Π2.1: Σενάρια Περιήγησης Εφαρμογών 

Π2.2: Ολοκληρωμένη Παιδαγωγική Προσέγγιση 

 

ΕΕ3: Πλατφόρμα Πληθοπορισμού – ΕΚΕΤΑ 

ΥΠ3.1: Επιλογή και εφαρμογή τεχνικών πληθοπορισμού. Βιβλιογραφική έρευνα για την επιλογή των καταλληλότερων τεχνικών πληθοπορισμού για τη διαχείριση πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρήση της ανάλυσης SWOT για την εκλογή της τελικής τεχνικής που θα υλοποιηθεί από το σύστημα. 

ΥΠ3.2: Μηχανισμός αξιολόγησης αξιοπιστίας χρηστών. Υλοποίηση μηχανισμού αξιολόγησης μέσω τροποποίησης υπάρχοντος μηχανισμού (υλοποιημένου από το ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια άλλου έργου). Αξιοποίηση πιθανοτικών μοντέλων και ανάλυσης προφίλ χρηστών για την αξιολόγηση της εισερχόμενης πληροφορίας. 

ΥΠ3.3: Υποσύστημα πληθοπορισμού και αποθετήριο δεδομένων. Υλοποίηση μηχανισμού που θα εξασφαλίζει τη συνάθροιση δεδομένων διαφορετικής μορφής και την ασφαλή αποθήκευση και διαμοιρασμό των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω πληθοπορισμού. 

Παραδοτέα: 

Π3.1: Ανασκόπηση και Επιλογή Τεχνικών Πληθοπορισμού 

Π3.2: Μηχανισμός Αξιοπιστίας Χρηστών 

Π3.3: Υποσύστημα Πληθοπορισμού 

ΕΕ4: Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας 

ΥΠ4.1: Έρευνα σχετικών υλοποιήσεων. Διεξαγωγή έρευνας πάνω στις σύγχρονες τεχνικές εικονικής πραγματικότητας και επιλογή της βέλτιστης. Επίσης, επιλογή εκθεμάτων στα οποία θα εφαρμοστεί. 

ΥΠ4.2: Υλοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Βάσει της έρευνας στο ΥΠ4.1 θα υλοποιηθούν οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (τόσο για την αίθουσα 3D προβολών όσο και για τη φορητή εγκατάσταση των VR headsets), χρησιμοποιώντας και τρισδιάστατα μοντέλα επιλεγμένων εκθεμάτων που θα εισαχθούν. 

Παραδοτέα: 

Π4.1: Σύγχρονες Τεχνικές Εικονικής Πραγματικότητας  

Π4.2: Υλοποίηση Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας 

 

ΕΕ5: Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων 

ΥΠ5.1: Σχεδίαση και ανάπτυξη πιλοτικού περιβάλλοντος. Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος ώστε να υποστηρίζεται τόσο από σταθερούς υπολογιστές όσο και από φορητές συσκευές, βασισμένο σε τεχνολογία HTML 5 (responsive design και υποστήριξη mobile εφαρμογών). Το γραφικό περιβάλλον θα παρέχει στον χρήστη όλες τις δυνατότητες του 2gether με εύχρηστο και φιλικό τρόπο και θα διατεθεί για τις πιλοτικές δοκιμές του έργου. 

ΥΠ5.2: Ολοκληρωμένο περιβάλλον, υποστήριξη και έλεγχος. Πραγματοποίηση ελέγχων κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του συνολικού συστήματος, αλλά και του γραφικού περιβάλλοντος. Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών και τελικές τροποποιήσεις βάσει των σχολίων που θα ληφθούν από αυτές. 

Παραδοτέα: 

Π5.1: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πιλοτικού Περιβάλλοντος 

Π5.2: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα 2gether 

 

ΕΕ6: Πιλοτική Ανάπτυξη και Επίδειξη  

ΥΠ6.1: Σχέδιο ανάπτυξης πιλοτικών δοκιμών. Επιλογή των σεναρίων που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση των πιλοτικών δοκιμών, αλλά και κατάστρωση ενός λεπτομερούς πλάνου διενέργειας δοκιμών. Επιπλέον, ορισμός ενός συνόλου δεικτών αξιολόγησης και κριτηρίων επιτυχίας. 

ΥΠ6.2: Υλοποίηση πιλοτικών δοκιμών και αξιολόγηση. Εκτέλεση των πιλοτικών δοκιμών σε πραγματικό περιβάλλον, αξιοποιώντας το κοινό και τις πολυποίκιλες δράσεις του φορέα πολιτισμού του έργου (ΚΜΣΤ). Στη συνέχεια θα λάβει χώρα η αξιολόγηση και εκτίμηση της χρηστικότητας και της ευελιξίας των υπηρεσιών του έργου, η οποία θα βασιστεί στα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από έρευνες και συνεντεύξεις των ομάδων χρηστών. 

ΥΠ6.3: Εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων. Εκπόνηση του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης της εμπορικής αξίας του έργου, ώστε να μετατρέψει την υλοποιημένη καινοτομία σε εμπορικά βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Παραδοτέα: 

Π6.1: Σχέδιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Δοκιμών 

Π6.2: Πιλοτικές Δοκιμές και Αξιολόγηση 

Π6.3: Ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Στρατηγικής Εκμετάλλευσης